Almere Zaken!

Unravelau as a guest at a business magazine in The Netherlands

By Almere Zaken on Feb 18, 2021

In each edition of Almere Zaken, a business magazine in The Netherlands, a different entrepreneur from Almere is featured. This time, it hosted Laura Meijering of Unravelau to talk about her brand, which excels in creativity and sustainability.

Elke editie stelt Almere Zaken een nieuwe ondernemer uit Almere voor. Deze keer is dat Laura Meijering van Unravelau uit Almere, een bedrijf dat uitblinkt in creativiteit én duurzaamheid.

Hoe ben je op het idee gekomen om Unravelau op te zetten?

Unravelau is een high-end fashion label waarbij gevoel voor stijl en milieuvriendelijkheid samen op nummer één staan. Unravelau komt van het Engelse woord ontrafelen en Lau is een afkorting van mijn naam. Een kenmerk van onze kleding is namelijk de gerafelde randjes en de symbolische betekenis is dat Unravelau de mode-industrie ontrafelt en alleen de goede delen overhoudt. Het idee voor Unravelau is ontstaan tijdens mijn studie fashion design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. In mijn derde jaar keek ik de documentaire The True Cost waarin het shockerende effect van de mode-industrie op het milieu kenbaar werd gemaakt. Ik besloot op dat moment dat ik niet wilde bijdragen aan schitterende modewereld die van binnen rot bleek te zijn. Na mijn afstuderen kwamen de puzzelstukjes bij elkaar en kon ik starten met Unravelau.

Hoe heb je de stap gezet om vanuit loondienst ondernemer te worden?

Voor mijn gevoel moest er te veel gebeuren in een korte tijd en kon ik daardoor niet wachten om mijn eigen keuzes hierin te maken. Behalve parttime banen heb ik nooit een baan gehad die mijn passie bevredigde, dus voor mij was de keus snel gemaakt om ondernemer te worden.

Hoe ervaar je het ondernemersklimaat in Almere?

Ik ben inmiddels een jaar actief in Almere met mijn onderneming en ontvang veel steun van verschillende partijen om mij heen. Ik werk individueel samen met het Upcycle Centrum, Stad en Natuur en de Gemeente Almere, waarbij het gezamenlijke doel is om de inwoners van Almere bewuster met textiel om te laten gaan. Dankzij deze partijen heb ik als ondernemer veel stappen kunnen maken en is mijn netwerk in korte tijd een stuk groter geworden. Ook ontvang ik media-aandacht, wat bijdraagt aan mijn naamsbekendheid. Ik kan dus met trots zeggen dat ik het ondernemersklimaat in Almere als zeer gunstig ervaar.

Waar loop je tegenaan als startende ondernemer?

Als startende ondernemer is het mijn uitdaging om dromen om te zetten naar een tevreden zelfstandig bestaan. Mijn passie voor ondernemen komt voort uit mijn creativiteit en opportunisme als het gaat om het aanpakken van technische problemen in de mode-industrie. Zit je met een probleem? Dan heb ik zo 50 ideeën om er iets aan te doen.Waar ik nog tegenaan loop is het prioriteren van die ideeën en genoegen moeten nemen met kleine stappen zetten.

Waar ben je het meest trots op met wat je nu al bereikt hebt?

Ik ben het meest trots op de erkenning die ik voor mijn werk heb gekregen. Toen ik net begon met Unravelau mocht ik mijn collectie tijdens de Milaan Fashion Week laten zien, daar heb ik ook Anna Wintour ontmoet. Vervolgens heb ik twee shows in Helsinki gehad en mocht ik nog twee keer terug naar Milaan voor een modebeurs en was ik finalist voor een prestigieuze award. Ook in Nederland krijg ik steeds meer media-aandacht, zoals mijn recente optreden bij BNN. Dit is voor mijn vakgebied erg belangrijk dus ik ben blij dat ik hier al wat in heb bereikt. Daarnaast ben ik ook heel erg trots op alle kennis die ik al bezit over mijn vakgebied en ik deel dit dan ook graag met zoveel mogelijk mensen. Dit doe ik niet alleen door mijn social-media accounts of website, maar ook via hoorcolleges of interviews.

Wat is je belangrijkste tip die je hebt voor mensen die een eigen bedrijf willen starten?

De belangrijkste tip vind ik dat je altijd eerlijk naar en óver jezelf moet zijn. Ik voel mijzelf één met Unravelau. De ideeën die ik met Unravelau presenteer komen van mij en zijn gebaseerd op mijn referentiekader. Ik vind het heel belangrijk om dat dan ook te vermelden op mijn website en dat mijn blik op hoe het beter kan met de mode-industrie slechts mijn blik is. Als ik om mij heen kijk, dan mis ik soms deze eerlijkheid bij andere bedrijven en naar mijn mening is dit juist wat de consument nodig heeft om een bewuste keuze te maken. Eerlijk naar jezelf zijn is voor mij het aller moeilijkste aan een eigen bedrijf hebben, omdat ik vaak over mijn grenzen ga. Dit komt doordat ik heel veel enthousiasme en passie heb voor mijn vak, maar uiteindelijk ook maar een mens ben. Als je dit als ondernemer accepteert, dan denk ik dat het starten van een eigen bedrijf veel meer plezier met zichzelf meebrengt omdat je kan toegeven waar jouw grens ligt en tevreden kan zijn met de resultaten.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Voor de toekomst plan ik om Unravelau een koploper te laten zijn op het gebied van mode waarbij luxe en milieuvriendelijkheid samen de norm zijn geworden. Op dit moment maak ik niet alleen kleding met mijn merk Unravelau, maar geef ik ook workshops, lessen en hoorcolleges aan studenten van 4 tot 30 jaar. Dit wil ik in de aankomende jaren gaan uitdiepen en uitbreiden, zodat Unravelau niet alleen voor kleding staat maar voor een gehele levenswijze.

Meer informatie over Laura Meijering en haar bedrijf is te vinden op www.unravelau.com.

English Below:

How did you come up with the idea to start Unravelau?

Unravelau is a high-end fashion label where the sense of style and environmental friendliness are number one. Unravelau exists of the words unravel and Lau, an abbreviation of my name. A characteristic of our garments are namly the frayed edges and the symbolic meaning is that Unravelau will unravel the fashion industry and will only keep the good parts of it. The idea for Unravelau arose during my studies at the Utrecht School of the Arts. In my third year I watched the documentary “The True Cost” in which the shocking effect the fashion industry has on the environment was expressed. I then decided that I didn't want to contribute to a beautiful fashion world that turned out to be rotten inside. After graduating, the pieces of the puzzle came together and I was able to start with Unravelau.

How did you take the step to become an entrepreneur from working a salary job?

I felt that too much had to be done in a short time and I could therefore not wait to make my own choices. Apart from part-time jobs, I have never had a job that satisfied my passion, so it was an easy choice for me to become an entrepreneur.

How do you experience the business environment in Almere?

I have been active in Almere with my company for a year now and I receive a lot of support from various parties around me. I work individually with the Upcycle Centre, Stad en Natuur and the Municipality of Almere, where the goal is to make the residents of Almere more aware of the textiles they use. Thanks to these parties, I have been able to take many steps as an entrepreneur and my network has grown a lot in a short time. I also receive media attention, which contributes to my brand awareness. Therefore, I can proudly say that I experience the business environment in Almere as very favorable.

What do you encounter as a starting entrepreneur?

As a starting entrepreneur it is the challenge to convert dreams into a satisfied independent existence. My passion for entrepreneurship arouses from my creativity and opportunism when it comes to tackling technical issues in the fashion industry. Do you have a problem? Then I have 50 ideas to do something about it. What I still run into is prioritizing those ideas and having to settle for taking small steps.

What are you most proud of from what you have already achieved?

 

I’m most proud of the recognition I have received for my work. When I just started Unravelau, I got to present my collection at the Milan Fashionweek, where i also met 

Anna Wintour. Thereafter I had two shows in Helsinki and I went back to Milan for a fashion fair and I was a finalist for a prestigious award. In the Netherlands too, I am getting more media coverage, such as my recent appearance at BNN. This is very important for my field of work so I am glad to have achieved this. Besides that I am also very proud of all the knowledge I already have about my field of work and I am happy to share this with as many people as possible. I do this not only through my social media accounts or website, but also through lectures or interviews.

What is the most important tip you have for people who want to start their own brand?

I think the most important tip is that you should always be truthful to and about yourself. I feel at one with Unravelau. The ideas I present with Unravelau come from me and are based on my frame of reference. Therefore, I think it is important to mention that on my website and that my view of how to improve the fashion industry is just only my view. When I look around me, I sometimes miss this honesty at other companies and in my opinion this is what the consumer needs to be aware of their choice. For me, being truthful with yourself is the most difficult thing about running my own brand, because I often go beyond my limits. This is because I have a lot of enthusiasm and passion for my profession, but in the end I am a mere human. If you accept this as an entrepreneur, then I think starting your own brand brings much more fulfillment in itself because you can admit where your limit is and be satisfied with the results 

What are your plans for the future?

For the future, I plan to make Unravelau a leader in fashion where luxury and environmental friendliness have become the norm together. At this moment I don’t only make garments with my brand Unravelau, but I also give workshops, lessons and lectures to students from 4 to 30 years old. I want to deepen and expand this in the coming years, so Unravelau not only stands for clothing, but for an entire way of life

More information about Laura Meijering and her brand can be found at www.unravelau.com.